Vuokrausehdot

Veloitusperusteet:

Vuokra peritään kaikilta päiviltä 7 pv/viikko edellyttäen enintään 8 tunninpituisia työpäiviä. Mikäli kone työskentelee kahdessa tai kolmessa työvuorossa, on Vuokralle ottajalla oikeus niin halutessaan valita laskutusperusteeksi tuntihinta, joka luetaan koneen tuntimittarista vuokrauksen
alkaessa ja vuokrauksen loputtua tai mikäli vuokrausaika on hyvin pitkä esim. 1kk (30 vrk) tai pidempi, voi Vuokralle ottaja sopia vuokraperusteeksi
kuukausi-vuokran. Perusvuokra on ensimmäisen päivän vuokra.
Seuraavat päivät
laskutetaan 30:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan, ellei konetta
tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi kuukautta tai sitä
pitempää ajanjaksoa, jolloin kuukausivuokra voidaan huomioida alusta alkaen.
Normaalisti kuukausivuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 30 päivän
jälkeen.
Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja
vuokralle antaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan asiakasta 35 € +
alv 24 %.1 Sopijapuolet
ja soveltamisala


Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä "vuokralle
antaja") ja vuokralle ottajan (jäljempänä ("vuokralle ottaja")
välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia
oikeuksia.2 Vuokra-aika


Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa
vuokralle antajan varastosta tai jolloin se toimitetaan vuokralle ottajalle.
Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine
tarvikkeineen vuokralle antajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto-
ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on 1 päivä 8t (= perusvuokra).3 Vuokrauksen kohde


Vuokrauksen kohteena on vuokralle antajan ja vuokralle ottajan sopima kalusto sellaisenaan
ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralle antaja on
vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu
koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan
hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralle
ottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän,
laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralle ottajan
on tehtävä siitä ilmoitus vuokralle antajalle viipymättä. Mahdollinen
vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralle antaja saa kyseisen
ilmoituksen.4 Kaluston luovuttaminen


Kalusto luovutetaan vuokralle ottajalle sopimuksen mukaisena vuokralle antajan tai
hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralle ottaja vastaa kuljetuskustannuksista,
ellei muuta ole erikseen sovittu.


5 Vuokrakaluston käyttö


Vuokralle ottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralle ottajan
tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen
käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto
käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta
vuokralle ottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa
vuokrakalustoa ilman vuokralle antajan antamaa suostumusta. Vuokralle ottajan
tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä
sopimuksessa määritelty, ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin
kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.6 Vuokrauskaluston palautus


Vuokralle ottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto vuokralle antajalle sovittuun
palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin
samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Luovutuspaikasta ja
palautus kuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti
täyttämällä erillinen vuokrasopimus.7 Vuokralle ottajan vastuu


Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta
käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai
kadonneen kaluston sen uushankinta arvoon, ja vastuussa vuokralle antajalle
aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta. Vuokralle antajalla on
oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralle
ottajalta erikseen. Vuokralle ottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja
-tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.


8 Vuokralle antajan vastuu


Vuokralle antaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista
korjauskustannuksista. Vuokralle antaja ei vastaa kaluston käytöstä tai
rikkoutumisesta vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai
välittömistä kustannuksista tai vahingoista.


9 Vakuutukset


Vuokrakalusto on vuokralle antajan toimesta vakuutettu. Kalustolla on palo- varkaus- ja
kuljetusvakuutukset, ja vuokralle ottaja vastaa vahinkotapauksessa vähintään
omavastuuosuudesta (500 € ) sekä kulujen korvaamisesta.


10 Sopimusrikkomus


Mikäli vuokralle ottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin
olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralle antajalla on oikeus heti
purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralle ottajaa
kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralle antajalla on, jos vuokralle ottajan
toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on
painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten
jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä vuokralle
ottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralle
antajalle syntyneet kustannukset.11 Ylivoimainen este


Vuokralle antaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio
tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti-
tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen,
liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralle antaja ei voi voittaa,
estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen
täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna
vuokralle ottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralle antaja ei ole velvollinen
täyttämään sopimusta. Vuokralle antaja ei ole velvollinen korvaamaan
ylivoimaisesta esteestä vuokralle ottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä
aiheutunutta vahinkoa.


12 Vuokrasopimuksen
siirtäminen


Vuokralle ottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa
osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralle antajan kirjallista
suostumusta.13 RiitaisuudetVuokralle ottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet
ratkaistaan vuokralle antajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa
ns. välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralle ottajan ollessa yksityishenkilö
riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai vuokralle ottajan
kotipaikan alioikeudessa.
Mikäli vuokralle ottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan
yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Jos vuokralle ottajaksi
ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut
henkilö on vastuussa vuokranmaksamisesta.Vuokralle antajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen Nro 3/26.1.1998 mukainen oikeus
väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa
muille Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot: vuokraavan
henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde,
tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina: a) vuokrauksen kohdetta
ei palautettu, b) vuokra kokonaan maksamatta, c) loppuvuokra maksamatta, d)
vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokrauksesta